ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുക

ജ്൧

.സ്വയം-വികസിപ്പിച്ച ഇൻവർട്ടറും മോട്ടോർ
.നാം എവപൊരതിവെ എയർ തണുപ്പ് വ്യവസായം ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്
.More than 40 national patents

J2
വൈ ~ ൩൧ന്} ലൊ൧മ്} Feu [൬എക്൦ഒജ്) 5
ജ്൬
ജ്൫

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!